Byföreningens historia

Anledningen till att byföreningen startades 18/11 1976 som  “Föräldraföreningen i Revingeby” var att barnen i Revinge skulle ha omsorg här i byn och ingen annanstans. Det ansåg Lars Andersson som tog initiativ till bildandet. Föreningens ändamål var att tillvarata barnens i Revingebys intressen.

Till ordförande valdes nämnde Lars Andersson och Ingela Tordenmalm blev sekreterare. Till styrelsen knöts tre arbetsgrupper      a) för frågor rörande småbarn och förskolebarn     b) för fritidssyssselsättning och     c) för frågor rörande skolbarnen.

Årsavgiften sattes till 5 kr per hushåll och år. 1979 höjdes den till 10 kr,  1995 till 20 kr och 1997 till 50 kr.

Redan i april 1977 tog man upp diskussion om föreningen skulle ombildas till ett byalag för att tillvara även andra intressen gemensamma för byns invånare. Vid årsmötet i mars 1979 ändrades namnet till Revinge byförening.

Frågorna som föreningen under årens lopp har engagerats i omspänner ett ganska vitt fält. Kontakten med byns hushåll – även icke medlemmar – har skett via REVINGENYTT, vars första nummer utkom 1978 och därefter har utgivits när behovet påkallat. Medlemmarna har kallats till ett antal föreningsmöten, främst de första åren och sedan till årsmöten som enligt stadgarna ska äga rum före mars månads slut. Styrelsen och arbetsgrupperna har haft sammanträde ett par gånger per termin.

BARNOMSORG OCH SKOLA

Det centrala i föräldraföreningens verksamhet tog man tag i omgående. Vid det första föreningsmötet i januari 1977 väcktes frågan om en skrivelse till Sociala centralnämnden angående att barntillsynen ska ske i Revinge i någon form.

Föräldraföreningens trägna arbete gav frukt. Vid ett föreningsmöte 15 oktober 1979 visades “lägenhetsdaghemmet” i huset i hörnet av Hedvägen och Kyrkovägen. Daghemmet var godkänt för 15 platser. Reveljen öppnades 1980.

Under hösten 1997 kontaktades föreningen om lokalsituationen för daghemmet. Antalet barn i förskoleåldern hade ökat markant sedan starten och man hade velat bygga till, men det var inte möjligt på den befintliga tomten. Det kom till stånd ett antal möten mellan byföreningen, dagispersonal och föräldrarepresentanter. Skrivelser avsändes till KDN i frågan. Olika förslag till placering av ett nytt daghem prövades och förkastades efter många turer. 1999 invigdes det nya Reveljen – hopkommet av moduler, men mycket funktionellt – beläget på tomten bredvid gamla stationshuset.

Även för de barn som inte var på dagis önskades en möjlighet att umgås under trevliga former. 1981 startade på föreningens initiativ en öppen förskola för föräldrar och dagmammor i förskolans lokaler på Krankesjövägen. Under slutet av 90-talet togs idén åter upp och hemmavarande föräldrar och barn hade mötespunkt på församlingshemmet.

Under 80-talet fördes livliga diskussioner kring verksamheten i skolan, dagis och fritis. Byföreningen har haft en representant i Hem och Skola i Sandby under alla år och har kunnat bevaka att Revingebarnen inte glömts bort. Vi har haft mycket bra samarbete med skolledningen i varierande frågor.

Kring decennieskiftet 70/80-tal  blev skolans lokaler för trånga. Otaliga kontakter om byggande av en ny gymnastiksal togs. Under 1987  kom den genialiska idén om ett samarbete mellan Lunds kommun och Räddningsskolan fram och Johnny Karlsson var mycket drivande. 1991 blev samprojektet klart för invigning.

FYSISKA NÄRMILJÖN

Vad beträffar den fysiska miljön, som planfrågor (nybyggnationen i byn 1981), nybyggnad av posten (1981), anläggande av trottoarer, engagemang kring lekplatsen, trafiksäkerhetsfrågor m.m har byföreningen varit mycket aktiv. Föreningen har lämnat synpunkter på de olika översikts- och byggnadsplanerna som tagits fram för byn, bl.a byggnadsplanen för “nybygget” mitt i byn. Det är nu åter dags för en diskussion om Revinges framtid. Styrelsen kontaktades i början av detta år av planarkitekt Elsa Grip på Stadsbyggnadskontoret som önskade ta upp frågan om en övergripande – som det nu kallas – utvecklingsplan för Revinge. Efter en sonderande träff mellan Elsa Grip och byföreningens styrelse och arbetsgrupper kommer nu ett allmänt möte äga rum den 29 mars.

Hösten 1977 tillskrev föräldraföreningen Länssstyrelsen och byggnadsnämnden om sänkning av hastigheten, alternativt omläggning av Krankesjövägens sträckning. 1980 blev den nya vägen klar.

1992 fastställdes en totalplan över trafiksituationen i Revingeby av gatukontoret. Pengar till genomförandet saknades dock. Under 95 färdigställdes äntligen gångbanorna längs Krankesjövägen och Byvägen

Föreningen arbetade också aktivt för att finna en ny postlokal när den tidigare lokalen i “hotellet” blev för liten. I början på 80-talet flyttade posten in i nya lokaler  i “nybygget” och 1 mars 1993  var det dags att flytta ut. Geografiskt var det inte långt – till Löjtnantsgårdens Livs snett över gatan (post i butik, som var den nya trenden).

1983 genomfördes enkät om vi skulle bo i “Revinge” eller “Revingeby”. En liten övervikt fanns för det senare. 8 februari 1984 fattades beslut hos Lantmäteriverket om “Revingeby”. Nya skyltar blev det också. Eget postnummer har vi dock inte lyckats få trots ihärdiga försök under en följd av år.

BUSSFÖRBINDELSER

Bussförbindelserna har varit en följetong genom åren. Under en kortare tid lades bussrutten även inne i byns kärna, men efter våldsamma protester från byinvånarna ändrades sträckningen att gå utanför byn. Föreningen har förutom det ständiga arbetet med tidtabellen för bussarna verkat för vindskydd vid hållplatsen, vilket inte visade sig vara så svårt tack och lov. 1984 ändrades bussträckningen att gå över Flyinge. Även den omändringen blev mäkta impopulär och så småningom blev sträckningen återigen Harlösa – Sandby direkt,  men det var nog mindre pga protester än på ändrade ekonomiska bidragsregler.

FRITID och  KULTUR

En studiecirkel om vår hembygd drogs igång under ledning av Johnny Karlsson 1986 med ett 15-tal deltagare. Den pågick med kortare avbrott under några år.

I slutet på 70-talet ordnade föreningens fritidsgrupp motorkurs för ungdomar, fotokurs, filmvisning för skolelever och sedan även för vuxna. Den ägde rum i skolan men flyttade så småningom till Räddningsskolans lokaler. Fotogruppen arrangerade en uppskattad fotoutställning 1979.

Fritidsverksamhet på fredagkvällarna för huvudsakligen mellanstadieelever startades under hösten 1994 i RIF:s klubbstuga. Denna verksamhet höll på några år och byggde helt på föräldramedverkan.

Fritidsgruppen har under slutet av 90-talet varit aktiv med bl.a. vinprovarkvällar, kurs i blomsterarrangemang och målarkurser.

Med anledning av skolans 100-årsjubilerum (firades 12 september 1998) drogs redan 1995 igång.ett arbete för att dokumentera byns historia i någon form. Den nyinrättade Kultur & hembygdsgruppen  (en arbetsgrupp inom byföreningen) gav ut två  skrifter, “Revinges historia, berättad av Malte Persson “(1996) och “Revinge skola 1898-1998”.

Under påsken 1997, 1998 och 1999 arrangerade Kultur & hembygdsgruppen hantverks- och konstutställningar för allmänheten i församlingshemmet. Gruppen har även vid ett antal tillfällen engagerat föreläsningar kring ämnen med ankytning till byn och trakten omkring. Visst bidrag härför  har erhållits från studieförbundet Vuxenskolan.

ÖVRIGT

Deltidsbrandkårens bevarande har legat föreningen varmt om hjärtat och en hel del kontakter har vid hot om indragning tagits för att får behålla den. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära ögat att vi har förlorat vår brandkår.

Under många år arrangerades “byamarknad” i början av oktober.

Under  slutet av 90-talet har föreningen ägnat en hel del tid åt att finna lokal i byn som är lämplig som samlingslokal till glädje för alla åldersgrupper i byn. När Reveljen flyttade föreslogs att dennna fastighet skulle kunna användas som “allaktivitetshus”. Kontakter togs med ledande politiker i KDN S Sandby men utan något påtagligt resultat. Under våren 2000 verkar det dock skönjas en ljusning i frågan. Det ska bli spännande att se hur det går……

Sammanfattningsvis kan sägas att det har inte alltid gått fort att få genomdrivet förbättringar, men de flesta“projekten” har rotts i hamn.

Revingeby i mars 2000

Vid pennan (efter 23 års författande av verksamhetsberättelser, protokoll, skrivelser mm.)

Ingela Tordenmalm, avgående sekreterare

Föreningens ordförande har varit:  1976 Lars Andersson, 1978 Johnny Karlsson, 1994 Jan E Andersson och 1998 Eli Ericsson.

Directory powered by Business Directory Plugin