Stadgar

Stadgar för Revinge Byförening

Föreningen bildades 1976-11-18. Stadgarna antagna 1979-06-14 och reviderade 1996-03-20, årsmötet 2006, årsmöte 2009-03-10 och extra föreningsmöte 2009-03-31. Paragraf 5 reviderad på årsmöte 2015-03-26.

 • 1 Namn, oberoende, form och säte

Föreningens namn är Revinge Byförening. Föreningen är en religiöst och partipolitisk obunden ideell förening med säte i Revinge.

 • 2 Syfte

Föreningen ska tillvarata intressen för dem som bor i Revinge och dess närhet, verka för hembygdens bevarande och dess utveckling samt genom olika arrangemang främja den sociala gemenskapen.

 • 3 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

 • 4 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och årligen betalar föreningens medlemsavgift. Medlemsavgift per kalender år och medlemshushåll utgår med belopp som årsmötet beslutar.

 • 5 Styrelse och arbetsgrupper

Föreningens arbete leds av en styrelse. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, och kassör samt av sammankallande i arbetsgrupperna

 1. Barnomsorg, skola och fritidsfrågor
 2. Kultur och hembygd
 3. Grannsamverkan

Styrelsen arbetar i sin helhet med aktuella utvecklings- och framtidsfrågor.

Styrelsens ledamöter utses av årsmötet för en tid av ett år. Styrelsen kan vid behov utse nya arbetsgrupper. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Valbar är medlem i föreningen.

 • 6 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs två revisorer och ersättare till dessa. Valbar är person som inte sitter i styrelsen.

 • 7 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen ska årsmötet välja två valberedare.

 • 8 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte.

 • mötets öppnande
 • mötets behörighet
 • val av mötesordförande
 • val av mötessekreterare
 • val av två personer att justera protokollet och tillika vara rösträknare
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • styrelsens ekonomiska berättelse
 • revisorernas berättelse
 • ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställande av medlemsavgift
 • val av styrelse
 • val av revisorer
 • val av valberedare
 • övriga frågor
 • mötets avslutande
 • 9 Extra föreningsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det, ska styrelsen kalla till extra föreningsmöte.Föreningens medlemmar ska meddelas minst två veckor i förväg.

 • 10 Beslutsordning vid årsmöte/föreningsmöten

Beslut på årsmöte/föreningsmöte får fattas endast i ärende som upptagits på föredragningslistan. Omröstning vid mötet är öppen. Personval sker dock med slutna valsedlar om någon enskild medlem begär det.

 • 11 Medlemsmotioner

Medlem som önskar lämna förslag att behandlas vid årsmöten/föreningsmöten ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 2 veckor före mötet. Styrelsens svar på motioner ska tas fram i samråd med förslagsställaren.

 • 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 • 13 Rösträtt

Endast betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande styrelsemedlemmar rösträtt.

 • 14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt. Varje hushåll med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 • 15 Stadgeändring

För ändring av föreningens stadgar fordras beslut vid årsmötet med två tredjedels majoritet. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till årsmötet. Ändring av föreningens stadgar §§ 1,2 13 och 14 kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

 • 16 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte.Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Directory powered by Business Directory Plugin