Rektorn för revinge skola informerar

Lund 16 november 2016

Arbetet med säkerhetsfrågorna involverar flera myndigheter, som exempelvis polisen, Migrationsverket, SÄPO och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB är den myndighet som ansvarar för att sätta upp tältboendet i Revinge.

Revinge skola, liksom kommunen centralt, gör regelbundet riskanalyser kring sådant som kan få konsekvenser för medborgarna i Lunds kommun.  Vi uppdaterar hela tiden vår interna lista på trygghetsskapande åtgärder för att så väl personal, elever och boende i kommunen ska känna sig säkra och trygga. Det är levande arbetsdokument och finns därför inte att ta del av externt.

När det gäller skolverksamheten i Revinge har vi bedömt att den inte direkt kommer att påverkas. Däremot finns det en rad andra scenario som kan inträffa, exempelvis när obehöriga kommer in på skolans område. För detta finns beredskap och utarbetade planer sedan tidigare.

Lunds kommun har också en tät kontakt med MSB. Myndigheten informerar att även de arbetar systematiskt med säkerheten för det tillfälliga tältboendet i Revinge. De kommer att vidta de säkerhetsåtgärder som de bedömder som nödvändiga. Vid MSB:s insatser används en säkerhetsrådgivare som har till uppgift att tolka händelser och skeenden, samt sätta dem i sina sammanhang för att stödja den projektgrupp som arbetar med att ta fram lösningen för ett tillfälligt tältboende. Säkerhetsrådgivaren producerar säkerhetsbedömningar och gör analyser till stöd för projektgruppens beslutsfattande, ger råd för insatsbeslut och föreslår riskreducerande åtgärder.

Om/när det tillfälliga tältboendet tas i bruk kommer det att finnas personal på plats från både MSB och Migrationsverket dygnet runt. MSB kommer också att kalla till ytterligare ett informationsmöte med Revingeby om och när det tillfälliga tältboendet blir aktuellt.

Här kan du läsa mer om MSB: arbete med flyktingsituationen kopplat till uppsättning av det tillfälliga tältboendet: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Bygglov-for-taltboende-betyder-inte-byggstart-/

Vänliga hälsningar

Anders Thorssell

Verksamhetschef för Killebäcks ansvarsområde och rektor för Revinge skola

No comments yet.

Kommentera

Directory powered by Business Directory Plugin